BADANIA GLEBY

Wiedza na temat parametrów fizykochemicznych gleby, takich jak pH czy zasobności w składniki pokarmowe jest niezbędna do tego, żeby efektywnie gospodarować jej zasobami i w pełni wykorzystywać potencjał produkcyjny. Bez dokładnej informacji zawierającej badania pH gleby oraz sprawdzenia zawartości najważniejszych makroskładników, takich jak fosfor, potas, magnez czy azot, nie ma możliwości precyzyjnego wyznaczenia dawki nawozowej. Dlatego badanie gleby jest kluczowe w układaniu planu nawożenia.

Zbilansowane nawożenie – klucz do wysokich plonów

Zarówno niedobór, jak i nadmiar któregoś ze składników może być niekorzystny dla uprawianych roślin, co w konsekwencji wpływa ujemnie na wielkość i jakość plonów. Nawożenie roślin uprawnych „na oko” nie pozwala na efektywne i zbilansowane gospodarowanie składnikami pokarmowymi, co niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji.

sprawdzenie zawartości makroskładników

Obniżenie wielkości i jakości plonów spowodowane niedoborem lub zachwianiem proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmowymi

Niewykorzystanie potencjału produkcyjnego gleby i rośliny uprawnej

Straty ekonomiczne spowodowane nadmiernym lub niezbilansowanym nawożeniem niedostosowanym do potrzeb danej gleby i uprawy

Niska efektywność procesu nawożenia, spowodowana zbyt dużą podażą lub brakiem bilansu w stosunku do innych składników pokarmowych

Wymywanie składników nawozów do wód powierzchniowych i gruntowych oraz uwalnianie tlenków azotu do atmosfery

Straty środowiskowe spowodowane niewykorzystaniem nawozów przez rośliny uprawne

Niewłaściwe pH jedną z przyczyn niskiej efektywności nawożenia

Przyczyną braku oczekiwanego efektu nawożenia bardzo często jest również zbyt niskie pH gleby. Niestety jest ono jednym z głównych czynników limitujących potencjał produkcyjny polskich pól. Zakwaszenie gleb pogarsza jej właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne, wpływając między innymi na:

 • pojawienie się w środowisku glebowym toksycznego glinu (Al 3+) – negatywny wpływ na rozwój roślin,
 • gorszy rozwój systemu korzeniowego roślin – ograniczone możliwości pobierania wody i składników pokarmowych, zwłaszcza z głębszych warstw gleby,
 • ograniczenie działalności mikroorganizmów glebowych – niedostateczny rozkład materii organicznej w glebie.

Zakwaszenie gleby to także powód obniżonej dostępności dla roślin ważnych składników pokarmowych, takich jak fosfor, magnez czy molibden. Obniżona aktywność mikroorganizmów glebowych jest również bezpośrednią przyczyną pogorszenia się struktury gleby.

Uregulowanie odczynu gleby jest pierwszym i najważniejszym elementem w tworzeniu zbilansowanego planu nawozowego, a koszt badania gleby jest marginalny w zestawieniu z osiąganymi oszczędnościami i wzrostem rentowności upraw.

niewłaściwe ph jedną z przyczyn niskiej efektywności nawożenia

Wiedza – niezbędne narzędzie do efektywnego zarządzania swoim gospodarstwem

Regularnie przeprowadzane badania stanowią podstawę poznania właściwości gleby i umożliwiają racjonalne wykorzystanie jej potencjału. Prawidłowe, zbilansowane nawożenie roślin uprawnych, realizowane na podstawie precyzyjnie określonego zapotrzebowania na poszczególne składniki, jest możliwe tylko dzięki systematycznej analizie gleby i jej podstawowych parametrów.

Jakie korzyści daje regularna analiza gleby i wykorzystywanie zdobytych informacji w praktyce?

 • Podniesienie efektywności nawożenia poprzez prawidłowe wyznaczanie dawki poszczególnych składników pokarmowych i zachowanie pomiędzy nimi odpowiednich proporcji.
 • Wzrost wielkości i jakości plonów dzięki stworzeniu roślinom uprawnym odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju (optymalne pH i zasobność gleby w fosfor, potas i magnez).
 • Oszczędność nawozów i pieniędzy dzięki stosowaniu tylko potrzebnych składników w odpowiednich dawkach.

Badania gleby – oferta

Przebieg badań

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych, dla których precyzyjne badanie gleby to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również dodatkowe narzędzie do sprawnego zarządzania swoją glebą, oferujemy Państwu kompleksową, w pełni zautomatyzowaną i wysoce powtarzalną usługę poboru próbek i badania gleby, w której skład wchodzą:

Pomiar obszaru badań i wyznaczenie miejsc poboru prób

Do wykonania pomiaru wykorzystywany jest lekki samochód terenowy (suzuki jimny) wyposażony w system GPS.

Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na wyznaczenie miejsc poboru poprzez podział areału na regularne sektory, tzw. rastry, o powierzchni maksymalnej do 4 ha.

siatka poboru rastry regularne

siatka poboru rastry nieregularne

Podział areału może również zostać wykonany w oparciu o analizę danych satelitarnych, która pozwala na wyznaczenie rastrów z uwzględnieniem zmienności glebowej.

Więcej informacji na temat wyznaczania rastrów z uwzględnieniem zmienności glebowej znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Usługi dodatkowe”.

Czytaj

Próby glebowe – pobieranie materiału do badań

Pobór wykonywany jest przy użyciu automatycznego próbnika glebowego firmy Wintex.

Na każdym z wyznaczonych rastrów wykonywanych jest od 15 do 20 równomiernie rozmieszczonych nakłuć, dzięki którym otrzymujemy uśrednioną próbkę zbiorczą, która następnie będzie poddana analizie. Punkty poboru prób są automatycznie rejestrowane przez oprogramowanie, co gwarantuje, że próby glebowe wykonywane w kolejnych latach dają możliwość dokładnego analizowania efektów nawożenia.

Próby glebowe do badań pobierane są zgodnie z polską normą PN-R-04031:1997.

Czytaj

Badanie gleby

Zebrane i odpowiednio oznakowane próbki dostarczane są do akredytowanego laboratorium badania gleby, w którym wykonywane są zamówione przez klienta analizy.

W ramach usługi podstawowej wykonywane są analizy odczynu gleby (pH) oraz zawartości makroelementów (P, K i Mg). Na życzenie klienta zakres badań może zostać rozszerzony o analizę dodatkowych parametrów gleby.

Badania laboratoryjne gleby przeprowadzane są wyłącznie w akredytowanych laboratoriach.

Czytaj

Opracowanie wyników – przygotowanie map zasobności

Końcowym efektem prac terenowych i przeprowadzonych analiz, jest opracowanie wyników w postaci graficznych map zasobności gleby.

Opracowanie w wersji papierowej wraz z wynikami analiz laboratoryjnych wysyłane jest na adres gospodarstwa. Dodatkowo klient otrzymuje również elektroniczną wersję wyników w postaci plików PDF oraz SHP, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane do tworzenia map zmiennego nawożenia.

mapka obszarowa

mapka obszarowa

mapka kwasowości gleby

mapka zawartości fosforu

mapka zawartości magnezu

mapka zawartości potasu

Nasi doradcy oferują pełne wsparcie w dotyczące zakresu badań oraz metody wyznaczania rastrów, aby pomóc klientowi w podjęciu najwłaściwszej decyzji.

Czytaj

Na co możesz liczyć, czyli zakres naszych usług

Pakiet podstawowy

 • Kompleksowa usługa poboru próbek metodą standardową
 • Podstawowa analiza laboratoryjna gleby (pH, P, K i Mg)
 • Opracowanie wyników w formie papierowej i cyfrowej

Analiza rozszerzona

Na życzenie klienta możliwe jest rozszerzenie zakresu analiz laboratoryjnych gleby o dodatkowe parametry, takie jak:

 • zawartość mikroelementów Mn, Cu, Zn, Fe, B
 • oznaczenie siarki siarczanowej w glebie S-SO4
 • znaczenie zawartości próchnicy C-org
 • oznaczenie składu granulometrycznego gleby

Usługi dodatkowe

badanie zawartości azotu w glebie

Badanie zawartości azotu w glebie

Precyzyjne wyznaczenie dawki nawozowej azotu, skorygowane o zawartość tego składnika w glebie, pozwoli zredukować nakłady i zwiększyć efektywność nawożenia. W celu poznania zawartości azotu mineralnego w glebie zachęcamy do skorzystania z usługi, która obejmuje pobór i analizę próbek na zawartość azotu mineralnego (N-NO3, N-NH4). Próbki na potrzeby badania zasobności azotu mineralnego pobierane są zimą lub wczesną wiosną (przed zastosowaniem pierwszej dawki N). Gleba pobierana jest z dwóch głębokości (warstw): 0-30 cm i 30-60 cm. Każda warstwa pobieranego do analizy materiału stanowi oddzielną próbę.

Dlaczego warto?

Azot jest podstawowym składnikiem pokarmowym, który w sposób bezpośredni wpływa na wielkość uzyskiwanych plonów. Głównym źródłem azotu w produkcji roślinnej są nawozy mineralne, których powszechne stosowanie ma na celu zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin. Oprócz azotu dostarczonego w postaci nawozów sztucznych, rośliny do zaspokojenia swoich potrzeb pokarmowych mogą wykorzystać również azot znajdujący się w glebie. Niestety tylko część azotu glebowego jest dla nich dostępna – to azot mineralny (Nmin), który rośliny mogą pobierać w postaci jonów N-NO3 (azotany) i N-NH4 (amonowe). Zawartość azotu mineralnego w glebie zmienia się jednak dość dynamicznie i zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju i plonowania przedplonu, rodzaju gleby, stosowania nawozów naturalnych oraz przebiegu pogody (temperatura, opady). Z tego względu bardzo ważne jest przeprowadzanie badań glebowych dostarczających informacji o aktualnej zawartości azotu mineralnego w glebie. Dysponując wiedzą na temat zapotrzebowania rośliny uprawnej na azot potrzebny do zrealizowania zakładanego celu produkcyjnego oraz posiadając informację o aktualnej zawartości w glebie tego składnika w formie dostępnej dla roślin, możemy precyzyjnie wyznaczyć dawkę azotu, jaką trzeba zaaplikować w formie nawożenia mineralnego.

zoptymalizowana siatka poboru prób

Zoptymalizowana siatka poboru prób uwzględniająca zmienność glebową

Usługa obejmuje wyznaczanie miejsc poboru prób glebowych z uwzględnieniem zmienności glebowej występującej na polu. Dla badanych pól przygotowywane są mapy zmienności glebowej. Uwzględniają one analizę kilkudziesięciu zdjęć satelitarnych obrazujących wzrost biomasy z ostatnich 8 sezonów wegetacyjnych. Na podstawie przygotowanych map, wyznaczane są strefy o tych samych możliwościach produkcyjnych. Dzięki temu możliwa jest bardziej reprezentatywna ocena gleby w laboratorium.

Mapy mogą być również wykorzystywane do efektywnego zarządzania polem, graficzny podział na obszary o wysokim i niskim potencjale produkcyjnym pomaga w podjęciu decyzji, w które obszary warto inwestować.

Badanie gleby – koszt usługi

Jest wiele czynników wpływających na koszt badania gleby. Cena oferowanych usług ustalana jest indywidualnie, po uwzględnieniu wielkości i zakresu zamówienia oraz lokalizacji, w której prowadzone będą badania.

Jeśli są Państwo zainteresowani wyceną badań, prosimy o kontakt.

Numer telefonu: +48 723 683 360

Adres e-mail: biuro@at.agro.pl