WIOSENNE ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH

Nadszedł czas na wykonanie wiosennych zabiegów herbicydowych w oziminach.

W powierzonych nam projektach, poza doświadczeniami rejestracyjnymi poświęconymi ocenie skuteczności i selektywności herbicydów na potrzeby uzyskania zezwolenia na wprowadzenie środka do obrotu, prowadzimy również szereg badań o charakterze badawczo-rozwojowym, których celem jest optymalizacja wydajności i efektywności zabiegów z użyciem śor. We wskazanych badaniach, poza samą oceną skuteczności chwastobójczej i selektywności testowanych herbicydów względem rośliny uprawnej, pod uwagę bierzemy również szereg dodatkowych czynników, które w istotny sposób wpływają na skuteczność wykonanego zabiegu, takich jak m.in.:

 • Technika zabiegu: rodzaj zastosowanych dysz, wydatek cieczy roboczej
 • Termin wykonania zabiegu, w odniesieniu zarówno do:
  • fazy rozwojowej rośliny uprawnej (selektywność)
  • fazy rozwojowej chwastów (skuteczność)
 • Wpływ dodatku adiuwantów lub kondycjonerów wody na działanie określonych herbicydów / mieszanin herbicydowych
 • Wpływ warunków pogodowych (termicznych i/lub wilgotnościowych), występujących w okresie wykonywania zabiegu, na skuteczność i selektywność zastosowanych preparatów

 

Część z prowadzonych przez nas badań realizowanych jest w cyklach wieloletnich, dzięki czemu do naszych analiz wprowadzamy dodatkowe zmienne, takie jak chociażby zmienność warunków pogodowo-klimatycznych, które są specyficzne dla poszczególnych sezonów. 

Zebrane informacje i wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych analiz wnioski wykorzystywane są  następnie do opracowywania i formułowania konkretnych zaleceń oraz rekomendacji.

Na co powinien zwrócić uwagę Rolnik wybierając rozwiązanie herbicydowe do zwalczenia chwastów na swojej plantacji?

 • Jakie gatunki chwastów występują na plantacji oraz które z nich dominują? 

Im szersze jest spektrum chwastów zwalczanych przez dany herbicyd tym lepiej.

 • Czy etykieta określonego herbicydu / herbicydów posiada zezwolenie do stosowania w danym gatunku zboża?

Wyróżniamy 4 gatunki zbóż ozimych. Musimy pamiętać, że nie wszystkie dostępne na rynku herbicydy „zbożowe” są selektywne (bezpieczne) dla każdego z nich.

 • Fazę rozwojową rośliny uprawnej i chwastów

W przypadku zdecydowanej większości herbicydów, a już zwłaszcza tych o działaniu „doglebowym” (pobieranie substancji czynnej przez korzenie roślin), skuteczność działania spada na ogół wraz ze wzrostem i rozwojem chwastów.

Również, ze względów bezpieczeństwa rośliny uprawnej, należy przestrzegać terminów aplikacji określonych w etykiecie herbicydu – nie każdy herbicyd i nie każda substancja czynna zapewniają pełną selektywność względem rośliny uprawnej przez cały okres trwania wegetacji.

 • Warunki termiczne w okresie wykonywania zabiegów

Jeden z głównych i najważniejszych czynników ograniczających skuteczność wiosennych zabiegów herbicydowych w oziminach. Przy wyborze rozwiązania oraz terminu zabiegu należy upewnić się, czy rzeczywiste temperatury powietrza w okresie wykonywania aplikacji (jak również na przestrzeni kilku – kilkunastu dni po niej) spełniają minimalne wymagania termiczne potrzebne do pełnego „działania” określonej substancji czynnej.

 • Potencjalne ryzyko występowania odporności chwastów na określone mechanizmy działania herbicydów.

Problem dotyczy przede wszystkim miotły zbożowej oraz wyczyńca polnego w przypadku chwastów jednoliściennych oraz chabra bławatka i rumianu polnego z chwastów dwuliściennych.

Jakie przesłanki wskazują na możliwość występowania na plantacji biotypów chwastów odpornych na określony mechanizm działania herbicydów?

W przypadku, gdy Rolnik od dłuższego czasu do zwalczania chwastów używa tego samego produktu lub substancji czynnej z tej samej grupy chemicznej i zaczyna obserwować stopniowo narastający problem ze zwalczaniem określonych gatunków chwastów (np. miotły, czy chabra), z którymi wcześniej nie miał większego problemu na danej plantacji, to wyraźny sygnał wskazujący na możliwość wykształcenia się u danego gatunku chwastu odporności na działanie stosowanego herbicydu.

Jak nie dopuścić do wykształcenia odporności oraz jak postępować w momencie jej zidentyfikowania?

Szeroki płodozmian, rotacyjny system ochrony herbicydowej zbóż (na przemiennie w kolejnych sezonach zabiegi jesienne i wiosenne), stosowanie herbicydów lub rozwiązań, w których zwalczanie chwastów „podatnych” na uodpornienia oparte jest co najmniej o dwie substancje czynne i dwa różne mechanizmy działania.

 

Czy wiesz, że..

Aby herbicyd został dopuszczony do obrotu i stosowania musi przejść szereg badań zarówno oceniających jego skuteczność chwastobójczą, jak również selektywność względem każdej rośliny uprawnej, w której ma być stosowany. 

W przypadku badań selektywności, testowany preparat nie może wykazać trwałego, ujemnego wpływu na roślinę uprawną zarówno w przypadku zastosowania go w dawce standardowej (etykietowej), jak również podwojonej (2x dawka z etykiety). 

Ostatnie wpisy